Ανακοίνωση & Πρόσκληση στην έκτακτη καταστατική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012 22:21

 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης αποφάσισε τη Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με κυρίαρχα θέματα μεταξύ άλλων την εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου και την Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κυρίως λόγω της διεξαγωγής την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και εκτιμάται ότι τελικά το Σώμα θα αποφασίσει έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, ήτοι την 22α Οκτωβρίου 2012.
 
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν πρόσθετες πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. η ειδική φόρμα συμμετοχής, με την οποία τα Μέλη θα δηλώνουν την πρόθεση τους να παραστούν, εάν επιθυμούν κράτηση δωματίου στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη Γ.Σ., καθώς και αν προσφέρονται ως εθελοντές για τη στελέχωση των ομάδων υποδοχής και ελέγχου.
 
Σύμφωνα με το Νόμο 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισμών, αλλά και σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π., τα φυσικά πρόσωπα Μέλη συμμετέχουν αυτοπροσώπως τα δε νομικά πρόσωπα  (εταιρίες) δια του νομίμου εκπροσώπου τους.  Προβλέπεται η παράσταση με αντιπρόσωπο (θα αναρτηθεί το σχετικό έγγραφο – Εξουσιοδότηση), ωστόσο ο αντιπρόσωπος δενθα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες. Τονίζεται επομένως η ανάγκη γιααυτοπρόσωπη παρουσία των Μελών και για την αυστηρή τήρηση της ώρας προσέλευσης.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Συνεταίρους για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση και αυτοπρόσωπη παράσταση στις εργασίες της Γ.Σ., ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης το οποίο θα αποσταλεί και στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Μελών.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ.ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2012
 
Προς: όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Καλείστε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, οδός Μοναστηρίου αριθμός 305-307 στις 12:00 το μεσημέρι. Κατά το άρθρο 12 του Καταστατικού, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την 22α Οκτωβρίου 2012 για να αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
12:00-12:15    Έλεγχος Απαρτίας Γ.Σ.
12:15-12:30    Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
12:30-12:45    Νομιμοποίηση Συμμετοχής των νέων Μελών στη Γ.Σ..
12:00-12:45    Προσέλευση Μελών.
12:45    Έναρξη εργασιών.
12:45-13:15    Ομιλία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωση για υφιστάμενες    και νέες δραστηριότητες - εισηγήσεις προς το Σώμα της Γ.Σ. – ψηφοφορίες.
13:15-13:30    Εκλογή Γενικού Διευθυντή Σ.Ε.Π.Π.Π. & εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
13:30-15:00    Προσθήκη διατάξεων και Τροποποίηση του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π. (άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22 και 25) – ψηφοφορίες.
15:00-15:30    Ψηφοφορία Γ.Δ. & σύντομο διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα.
15:30-16:00    Αρχαιρεσίες - Ομιλίες υποψηφίων Μελών για το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο – εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής.
16:00-17:30    Ψηφοφορίες για το Δ.Σ & το Ε.Σ.
17:30    Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών.
18:00    Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.


Οι ατομικές αιτήσεις/υποψηφιότητες για τα 7 μέλη και για τα 3 αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υποψηφιότητες για τα 3 μέλη του  Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. να κατατεθούν πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης, δηλαδή το αργότερο έως την 3η Οκτωβρίου 2012.
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Ε.Π.Π.Π.