Πιστοποίηση του Σ.Ε.Π.Π.Π. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012 13:53

 
Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, ύστερα από σχετική διαδικασία ελέγχου, αξιολογήθηκε πρόσφατα για την οργάνωση, τα συστήματα και τις εφαρμοζόμενες από αυτόν διαδικασίες σε όλο το πεδίο των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του.
CERT_EPAGELM.PRAKTORES_PAIXNIDIWN_PROGNWSIS_Page_1 CERT_EPAGELM.PRAKTORES_PAIXNIDIWN_PROGNWSIS_Page_2
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχων και Πιστοποιήσεων TUV AUSTRIA HELLAS, ο οποίος έχει πιστοποιήσει μερικές από τις μεγαλύτερεςεταιρίες στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών τις ΔΕΠΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Aegean, Φυσικό Αέριο Αττικής, CYTA και Εθνική Τράπεζα.  
 
Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν απολύτως επιτυχές. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. κρίθηκε ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και του χορηγήθηκε το υπ’ αριθμόν 01012385 Πιστοποιητικό, το οποίο επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση του έργου και των στόχων του.
 
Με την πιστοποίηση από την TUV AUSTRIA HELLAS αναγνωρίστηκε η ικανότητα και η συνέπεια του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. στο πεδίο «Σύναψη Εμπορικών Συμφωνιών Αξιοποίησης Δικτύου Μελών, Διενέργεια Προμηθειών, Παρακολούθηση είσπραξης και απόδοσης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφέλειας και Εταιριών Τηλεπικοινωνιών»
 
Στόχος και δέσμευση του Συνεταιρισμού είναι η συνεχής εφαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών του, τόσο προς τους Πράκτορες Μέλη του (ώστε να επιτύχει υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης και υποστήριξης των αναγκών, των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων και προσδοκιών τους, διαφάνεια και αξιοπιστία πάσης φύσεως στις οικονομικές συναλλαγές) όσο και προς τους οργανισμούς και τις εταιρίες που συνεργάζονται μαζί του (υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και υποστήριξης αυτών, ασφάλεια, συνέπεια και αξιοπιστία).
 
Με την πιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται ένας Στρατηγικός Στόχος για το Συνεταιρισμό που θα του επιτρέψει την κατοχύρωση και τη μεγιστοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και συνεργασιών προς όφελος των Μελών του, αλλά και θα συμβάλει σε μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ευελιξία και διαπραγματευτική ικανότητα προς επίτευξη νέων και επωφελών συμφωνιών.
 
Ήδη στα πλαίσια του Συστήματος που εφαρμόζεται θα διερευνηθεί το επόμενο διάστημα η ικανοποίηση των Μελών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. με την αποστολή ερωτηματολογίου αξιολόγησης και παρατηρήσεων. Την περίοδο αυτή ο Σ.Ε.Π.Π.Π. πραγματοποιεί έρευνα της ικανοποίησης των παρόχων με τους οποίους συνεργάζεται ήτοι της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε. και της Ε.Υ.Α.Θ.. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά για το Συνεταιρισμό και τα Μέλη του, ήδη όμως θέτουν κρίσιμα ζητήματα βελτίωσης όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω γράφημα, στο οποίο με άριστα το 5 αποτυπώνει την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Π.Π. από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας:
 
otetuv