Δημοσίευση τελικών Συμβάσεων Εισπράκτορα Wind, ΔΕΥΑΡ και ΔΕΥΑΑ προς υπογραφή.

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 11:39

 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αλλά και καθοριστική αποδείχθηκε η ανταπόκριση των Μελών στην πρόσκληση για συζήτηση επί των εισπραττόμενων προμηθειών αναφορικά με τις νέες δραστηριότητες του ΣΕΠΠΠ, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη η σύντομη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και η επίσημη αργία της Καθαράς Δευτέρας. Παρόλα αυτά, 85 Μέλη συμμετείχαν στη διαδικασία είτε συμφωνώντας με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε διατυπώνοντας τη διαφορετική πρότασή τους.
 
Με την εξαίρεση 5 Μελών, οι οποίοι πρότειναν να λαμβάνεται από τους πελάτες μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που συμβατικά ενέκριναν και υπέγραψαν οι εταιρίες με τον ΣΕΠΠΠ, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι τα κάτωθι:
 
Όσον αφορά την υπηρεσία είσπραξης τηλεπικοινωνιακών τελών της Wind, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετασχόντων ήτοι το 97,4% πρότεινε το ποσό των 0,70€ ως τελική αμοιβή από τον πελάτη ανά συναλλαγή είσπραξης. Ακολούθως και αναφορικά με τον επιμερισμό της στους Εισπράκτορες και τον ΣΕΠΠΠ (μετά την αφαίρεση της σταθερής αμοιβής της συνεργαζόμενης εταιρίας μηχανογράφησης), το 82,3% πρότεινε τη συμμετοχή των Μελών με 0,55€ και του ΣΕΠΠΠ με 0,10€ ανά συναλλαγή, ταυτιζόμενο με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για λόγους πληρότητας των αποτελεσμάτων θα πρέπει να καταγραφεί ότι το 15,1% των Μελών που συμμετείχαν πρότειναν μεγαλύτερη συμμετοχή του ΣΕΠΠΠ στην αμοιβή, ενώ στον αντίποδα 1Μέλος εισηγήθηκε να μην λαμβάνει μερίδιο ο ΣΕΠΠΠ από τη δραστηριότητα.
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή τους και αφού εκτίμησαν όλες τις συνδεόμενες παραμέτρους (τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά, την εμπειρία, τον επαγγελματισμό και τα πλεονεκτήματα του δικτύου του ΣΕΠΠΠ, την άποψη των ίδιων των Μελών και τον σχεδιασμό των επόμενων δραστηριοτήτων) έλαβαν τελικά την Απόφαση ότι για κάθε συναλλαγή εξόφλησης λογαριασμού της Wind θα εισπράττεται από τους πελάτες των καταστημάτων του ΣΕΠΠΠ το ποσό των 0,70€. Ακολούθως, με προϋπολογισμένο και αφαιρούμενο το ξεχωριστό κόστος της μηχανογράφησης, το μεγαλύτερο ποσοστό θα αποδίδεται στα Μέλη ως αμοιβή 0,55€ ανά συναλλαγή, ενώ ο Συνεταιρισμός θα κρατά 0,10€ για την κάλυψη των λειτουργικών και διαχειριστικών εξόδων.
 
Βεβαίως ισχύει παράλληλα και σε όλες τις δραστηριότητες είσπραξης λογαριασμών (ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών) η εκ του Καταστατικού και του νόμου υποχρέωση της Διοίκησης για ετήσιο οικονομικό απολογισμό, ο έλεγχος των πεπραγμένων από ορκωτούς λογιστές, όπως επίσης η επιστροφή με τη μορφή μερίσματος στα Μέλη του ποσού που δεν θα καταναλωθεί ή επενδυθεί για την πραγμάτωση των σκοπών του ΣΕΠΠΠ.
 
Όσον αφορά τις προμήθειες για την ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης της Ρόδου, της Αλεξανδρούπολης και της Παιονίας Κιλκίς, τα Μέλη από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν στη διαβούλευση εξέφρασαν εντονότερη διαφοροποίηση σε σχέση με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα ως προς τη ΔΕΥΑ Ρόδου, το 56% πρότεινε να λαμβάνεται η ανώτατη προμήθεια των 0,80€ ανά συναλλαγή (και όχι η χαμηλότερη των 0,75€ που εισηγήθηκε ενιαία για όλες τις υδρεύσεις το Διοικητικό Συμβούλιο). Το δε 47% όλων των περιπτώσεων πρότεινε μεγαλύτερη συμμετοχή του ΣΕΠΠΠ στον μηνιαίο επιμερισμό των αμοιβών (το 43% όσων Συνεταιριστών επέλεξαν τα 0,75€ κατένειμαν τα 0,13€ στον ΣΕΠΠΠ, ενώ το 51% όσων προτίμησαν τα 0,80€ εισηγήθηκαν η αντιπαροχή του ΣΕΠΠΠ να ανέρχεται στα 0,15€ ανά συναλλαγή). Το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης ενίσχυσαν και καθόρισαν οι ίδιοι οι Συνεταιριστές της Ρόδου, οι οποίοι επέλεξαν τη δική τους συμμετοχή με 0,58€ ανά συναλλαγή, ενώ καθόρισαν τη συμμετοχή του ΣΕΠΠΠ με 0,15€, πρόταση την οποία κατέθεσε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση ο Γιάννης Βονάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΠΠ.
 
Η Απόφαση στην οποία κατέληξε το ΔΣ ακολούθησε την τάση και τις προτάσεις των Μελών του ΣΕΠΠΠ και διαμορφώθηκε ως εξής: Για κάθε συναλλαγή ΔΕΥΑ Ρόδου, θα εισπράττεται από τον πελάτη το ποσό των 0,80€ εκ των οποίων τα 0,58€ θα αποτελούν την αμοιβή του Μέλους για τη διενέργεια της είσπραξης και τα 0,15€ τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού, με το υπόλοιπο των επτά λεπτών να αποτελεί την αμοιβή της εταιρίας μηχανογράφησης.
 
Ως προς τη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, το 95,6% των Μελών που συμμετείχαν στη διαβούλευση συμφώνησαν με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη 0,75€ ανά συναλλαγή από τον πελάτη, εκ των οποίων όμως το 47% πρότεινε μεγαλύτερη αντιπαροχή στον ΣΕΠΠΠ (0,13€ αντί της εισήγησης του ΔΣ για 0,10€).
 
Ως προς τη ΔΕΥΑ Παιονίας στο Κιλκίς, το 77% των Μελών που συμμετείχαν στη διαβούλευση συμφώνησαν με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη 0,75€ ανά συναλλαγή από τον πελάτη. Το δε 43% εξ αυτών πρότεινε επίσης μεγαλύτερη αντιπαροχή στον ΣΕΠΠΠ από αυτήν που εισηγήθηκε το ΔΣ στα Μέλη
 
Για αυτές τις δύο συνεργασίεςτο Διοικητικό Συμβούλιο εκτίμησε εξίσου το γενικότερο πλαίσιο διεξαγωγής τους, όπως επεξηγήθηκε στις εισηγήσεις για όλες τις συμβάσεις στην περιοχή μόνο για μέλη και έλαβε την τελική Απόφαση ότι για την ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών νερού των δημοτικών επιχειρήσεων Αλεξανδρούπολης και Παιονίας θα λαμβάνεται από τον πελάτη προμήθεια ύψους 0,75€ ανά συναλλαγή, στην οποία οι Εισπράκτορες θα συμμετέχουν με 0,58€και ο ΣΕΠΠΠ με 0,10€ ανά συναλλαγή (με το υπόλοιπο των επτά λεπτών να αποτελεί την ξεχωριστό και σταθερό κόστος για την εταιρία μηχανογράφησης).
 
Μετά τη σημερινή ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον καθορισμό των προμηθειών, αναρτώνται στο τέλος της ανακοίνωσης οι αντίστοιχες τελικές συμβάσεις Εισπράκτορα προς υπογραφή(εκκρεμεί η ανάρτηση της σύμβασης εισπράκτορα για τη ΔΕΥΑ Παιονίας για το λόγο που αναφέρθηκε στην περιοχή μόνο για μέλη).
 
Τα Μέλη που επιθυμούν να προσθέσουν στα καταστήματά τους την υπηρεσία είσπραξης των λογαριασμών της Wind (σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet), καθώς και τα Μέλη που ενδιαφέρονται για την είσπραξη των λογαριασμών νερού της Ρόδου και της Αλεξανδρούπολης, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να τυπώσουν δύο (2) αντίτυπα κάθε σύμβασης. Στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη γνωστή διαδικασία μονογραφής κάθε σελίδας, υπογραφής στην τελευταία και αποστολής των συμβάσεων στην έδρα του ΣΕΠΠΠ (Μάρνη 56 – 104 37 – Αθήνα).
 
Για επίσπευση των εργασιών και μέσα σε 2-3 ημέρες από την παραλαβή τους, ένα υπογεγραμμένο από τον ΣΕΠΠΠ αντίτυπο κάθε σύμβασης θα επιστραφεί στα Μέλη μαζί με το αντίστοιχο υλικό προβολής της νέας υπηρεσίας για τις προσόψεις των καταστημάτων.
 
Τα νέα Μέλη του ΣΕΠΠΠ θα λάβετε στο email σας το αργότερο την Τρίτη 26 Μαρτίου, το προβλεπόμενο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας μαζί με τους απαραίτητους μυστικούς κωδικούς, ώστε να συνδεθείτε στην περιοχή μόνο για μέληόπου διατίθενται παραπάνω πληροφορίες για την είσπραξη λογαριασμών. Από εκείνη τη στιγμή θα μπορείτε να αποστείλετε τις συμβάσεις που σας ενδιαφέρουν, όπως επίσης και να παραγγείλετε θερμικό εκτυπωτή ή/και πολυμηχάνημα επωφελούμενοι από την προνομιακή τιμή που εξασφάλισε ο ΣΕΠΠΠ για τα Μέλη του.
 
Η ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών της Wind είναι στην τελική ευθεία. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα έχει διαμορφωθεί μία σαφής εικόνα για τον ενδιαφέρον των Μελών που ήδη είναι υψηλό, αλλά και για την ημερομηνία που σύντομα η υπηρεσία θα αποτελεί γεγονός στα καταστήματα των Μελών του ΣΕΠΠΠ.
 
Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον ΣΕΠΠΠ για κάθε διευκρίνιση.