Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π.Π.Π.
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013 22:15
 
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Π.Π. αποφάσισε να συγκαλέσει την εκ του Καταστατικού προβλεπόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα για την ανασκόπηση και τον έλεγχο των πεπραγμένων της χρήσης του 2012.
Ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 7η Απριλίου, εκτιμάται όμως ότι   η απαραίτητη απαρτία για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα επιτευχθεί τελικά στη δεύτερη επαναληπτική σύγκληση ήτοι την 21η Απριλίου 2013, παραμονή της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, για το λόγο του περιορισμού των διπλών εξόδων προσέλευσης και διαμονής των Συνεταιριστών που είναι και Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..
Τα Μέλη συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης και σε περίπτωση εταιρίας δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Εάν κάποιο Μέλος αδυνατεί να παραβρεθεί ο ίδιος, προβλέπεται η παράσταση με Αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή Α’ ή Β’ βαθμού, ο οποίος θα έχει δικαίωμα λόγου, αλλά βάσει του Καταστατικού δε θα έχει δικαίωμα ψήφου.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν η ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής (αυτοπροσώπως ή όχι, κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο, ημέρες διαμονής, στελέχωση ομάδων υποδοχής και βοήθειας στη ΓΣ), καθώς και το ειδικό έγγραφο – Εξουσιοδότηση που θα πρέπει να προσκομίσουν τα Μέλη σε περίπτωση παράστασης με αντιπρόσωπο.
Ακολουθεί η Πρόσκληση με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία θα αποσταλεί και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μελών.
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2013
 
Προς: όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Καλείστε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο TITANIA επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 52 στις 12:00 το μεσημέρι. Κατά το άρθρο 12 του Καταστατικού, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την 21η Απριλίου 2013 και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
12:00 - 12:15   Έλεγχος Απαρτίας – Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ. – Εκλογήεφορευτικής επιτροπής.
12:15 - 12:30   Νομιμοποίηση Συμμετοχής των νέων Μελών στη Γ.Σ..
12:00 - 12:30   Προσέλευση Μελών.
12:30 - 12:45   Εναρκτήρια ομιλία Προέδρου Δ.Σ.
12:45 - 13:15   Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
13:15              Έναρξη εργασιών.
13:15 – 13:45  Ομιλίες και εισηγήσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13:45 – 14:45  Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ορκωτών Λογιστών –Ψηφοφορίες.
14:45 - 15:00   Επιλογή των ορκωτών λογιστών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση.
15:00 - 16:00  Υφιστάμενες συνεργασίες και παρεχόμενες υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. ─ Γενική Ενημέρωση ─ Γενική Πολιτική.
 
  1. Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.
  2. Γεωγραφικός σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου Σ.Ε.Π.Π.Π. – βιωσιμότητα.
  3. Οι δραστηριότητες της ηλεκτρονικής είσπραξης λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, WIND και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης. Όροι διεξαγωγής, αποτελέσματα, τιμολογιακή πολιτική.
  4. Προμηθευτικά προγράμματα υποστήριξης και προβολής των υπηρεσιών.
  5. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – υποδομές και μέσα του ΣΕΠΠΠ.
 
16:00 – 16:30  Διάλειμμα – Μεσημεριανός μπουφές.
16:30              Επανέναρξη των εργασιών.
16:30 - 18:00   Συνεργασίες υπό διαπραγμάτευση και νέες υπηρεσίες.
 
 
·         Γενική ενημέρωση.
·         Στοχοθεσία.
·         Χάραξη πολιτικής .
 
 
18:00               Λήξη εργασιών.
 
 
                                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ