Αποτελέσματα εργασιών της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΠΠ

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 09:07

 
Την Κυριακή 21 Απριλίου έλαβαν τελικά χώρα οι εργασίες της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης με την αυτοπρόσωπη συμμετοχή 84 Μελών και την παράσταση 3 αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα, με αντικείμενο αφενός τον έλεγχο των πεπραγμένων της χρήσης του 2012, αφετέρου δε τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών κινήσεων και επιδιώξεων του ΣΕΠΠΠ στο μέλλον.
Κατά την επτάωρη συνεδρίαση αναλύθηκαν διεξοδικά οι ενέργειες και τα αποτελέσματα του 2012, ενώ δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των Μελών. Κυρίως όμως ανιχνεύθηκαν οι αδυναμίες του ΣΕΠΠΠ, μεθοδεύτηκαν τα μέσα για την αντιμετώπισή τους και κατατέθηκε πληθώρα προτάσεων για τις δυνατότητες δραστηριοποίησης του ΣΕΠΠΠ.
 
Α) Καταρχάς η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε ομόφωνα την εγγραφή των νέων Πρακτόρων - Μελών που προτάθηκαν στο σώμα και τη συμμετοχή τους στις εργασίες της.
 
Β) Ενέκρινε με υψηλή πλειοψηφία τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, όπως κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Ειδικότερα:
Ο Διοικητικός Απολογισμός εγκρίθηκε με ποσοστό 83,3% των ψηφισάντων (σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων:
66 – ΝΑΙ: 55 – ΟΧΙ: 11 – ΛΕΥΚΑ: 0).
Ο Οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε με ποσοστό 84,8% των ψηφισάντων (σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων:
66 – ΝΑΙ: 56 – ΟΧΙ: 10 – ΛΕΥΚΑ: 0).
 
Γ) Στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων στα Μέλη που δήλωσαν την αποχώρησή τους από το Συνεταιρισμό έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2012. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 20η Οκτωβρίου 2013.
 
Δ) Μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2013.
 
Ακολούθως, στο πλαίσιο των πολύ σημαντικών εργασιών της πρόσφατης συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο προσανατολισμός του ΣΕΠΠΠ κατά τη διάρκεια του 2013 θα πρέπει να στραφεί προς τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: α) στην προσέλκυση νέων Μελών με προτεραιότητα στις περιοχές όπου υπάρχει υστέρηση ή/και απουσία του σήματος του ΣΕΠΠΠ, β) στην κινητοποίηση όλων των Μελών για τη μεγιστοποίηση της ενεργοποίησής τους σε όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες, γ) στην περαιτέρω αναβάθμιση της υπηρεσίας είσπραξης λογαριασμών με την προσθήκη νέων παρόχων σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, δ) στην εξεύρεση των μέσων και τον σχεδιασμό των κατάλληλων υποδομών και ενεργειών για την ταυτόχρονη στροφή του ΣΕΠΠΠ σε νέες εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες (εμπλουτισμός προμηθευτικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των πρακτορείων, επέκταση των γραφείων και αύξηση του προσωπικού με ένταξη του ΣΕΠΠΠ σε επιδοτούμενα προγράμματα, συνεργασία με τα τοπικά σωματεία και παροχή κινήτρων στα Μέλη, επαγγελματική διαφήμιση, λήψη εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών, κοινωνικές παρεμβάσεις, ασφαλιστικά προγράμματα κ.α.)
 
Για τη μελέτη και την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής επιμέρους Αποφάσεις:
 
Α) Αποδέχτηκε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το νέο τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού του ΣΕΠΠΠ με αριθμό 103/480110-56 στην Εθνική Τράπεζα.
 
Β) Για τη διατήρηση και την ενίσχυση των απομακρυσμένων και ακριτικών καταστημάτων του ΣΕΠΠΠ, τα οποία συνιστούν ισχυρή διαπραγματευτική απόδειξη έναντι ανταγωνιστικών δικτύων, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τους ειδικότερους όρους συμμετοχής στη δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών.
 
Γ) Διακήρυξε πανηγυρικά την προβλεπόμενη – εκ του Καταστατικού και του Νόμου – υποχρέωση πίστης των Μελών προς τον Συνεταιρισμό και την αποχή τους από ενέργειες που ανταγωνίζονται τον ΣΕΠΠΠ, βλάπτοντας τα συμφέροντα των υπόλοιπων Συνεταίρων. Και όρισε ότι τα Μέλη που διατηρούν ατομικές συνεργασίες με τους παρόχους (με ηλεκτρονικό ή χειροκίνητο τρόπο) θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν στο δίκτυο, καθώς η εσωτερική διαφοροποίηση και ο προκαλούμενος ανταγωνισμός δεν επιτρέπουν στον ΣΕΠΠΠ την επίτευξη νέων, καλύτερων και επικερδέστερων όρων στις συνεργασίες του με τους Παρόχους.
 
Δ) Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις, αλλά και τις αυξητικές τάσεις του Συνεταιρισμού, καθώς μεταξύ του 2011 και του 2012 καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 67% και αντίστοιχη άνοδος κατά 67% στις συνολικές προμήθειες/αμοιβές που τα Μέλη έλαβαν από τη συμμετοχή τους, αποφάσισε να διαθέσει στον ΣΕΠΠΠ ένα μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης προμήθειας ανά συναλλαγή, αρχής γενομένης από την 1ηΜαΐου και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η συμμετοχή των Μελών που μέχρι σήμερα κυμαινόταν κατά μέσο όρο στο 77,2%, ορίστηκε να ανέρχεται στο 70,4% δίδοντας στον ΣΕΠΠΠ ένα πρόσθετο ποσοστό 6,8% επί του κύκλου εργασιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον σχεδιασμό της υλοποίησης και τη θεμελίωση των αναπτυξιακών αποφάσεων της Συνέλευσης.
 
Ε) Τέλος, η Γενική Συνέλευση έδωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξετάσει από νομική, φορολογική και οικονομική σκοπιά τις επιμέρους προτάσεις που κατατέθηκαν από τα Μέλη στη συνεδρίαση.
 
Παρακαλείσθε να συνδεθείτε στην περιοχή μόνο για μέλη, όπου βρίσκονται αναρτημένοι ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων του ΣΕΠΠΠ, η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και αναλυτικός πίνακας με τη νέα κατανομή των προμηθειών βάσει της Απόφασης της ΓΣ.