Νομικό καθεστώς

 

Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
- Παγκόσμιο Συνέδριο Συνεταιρισμών στο Μάντσεστερ, 1995

 

 Γενικά

 Σύνδεσμοι