ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2018

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη 

 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη του αστικού συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2/18.12.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.1667/1986 και του Καταστατικού του ΣΕΠΠΠ, στην 10η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου  CAPSIS, στην οδό Μοναστηρίου αριθμός 18, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.  

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση των Συνεταίρων, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει ομοίως χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου  CAPSIS, στην οδό Μοναστηρίου αριθμός 18, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.

 

Δεδομένης της σπουδαιότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν, των απαραίτητων αρχαιρεσιακών διαδικασιών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των Οργάνων του Συνεταιρισμού και του Καταστατικού χαρακτήρα της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούνται οι Συνεταίροι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρασταθούν στη δεύτερη τουλάχιστον επαναληπτική συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο CAPSIS στη Θεσσαλονίκη, δοθέντος ότι πάντοτε μέχρι σήμερα οι προηγούμενες συνεδριάσεις δεν πραγματοποιούνται λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

11:00 – 11:45

Προσέλευση Μελών

 

Έλεγχος απαρτίας

 

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

 

Εγγραφή νέων Μελών (χρήση 2017) και νομιμοποίηση συμμετοχής τους στις εργασίες της ΓΣ.

 

Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις ψηφοφορίες της συνέλευσης.

 

11:45

Έναρξη εργασιών

 

11:45 – 12:30

Εναρκτήρια ομιλία Προέδρου Δ.Σ.

 

Διοικητικός Απολογισμός χρήσης – υποβολή διαχειριστικών πράξεων και   ενεργειών Διοίκησης προς έγκριση από το σώμα.

 

Οικονομικός Απολογισμός: υποβολή ισολογισμού της 31.12.2017 & ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έγκριση, Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου, Έκθεση   Ορκωτών Ελεγκτών. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών  για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2018 έως 31.12.2018.

 

12:30– 13:00

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συνεργασία του Συνεταιρισμού με την Εθνική Τράπεζα στο πεδίο των πληρωμών. Τα μέσα πληρωμών, οι υπηρεσίες και οι πράξεις πληρωμών γενικότερα.

 

13:00– 14:30

Λήψη αποφάσεων σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 8, 12 και 17 του Καταστατικού.

 

14:30– 15:00

Λήψη αποφάσεων για τις τεχνολογικές & λοιπές υποδομές του Συνεταιρισμού.

 

15:00 – 15:30 

Διάλειμμα – Μεσημεριανός μπουφές

 

15:30 – 16:30

Επανέναρξη εργασιών 

 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του επόμενου Διοικητικού και Εποπτικού    Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

 

17:00  

Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΠΠΠ οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις των Μελών, που κατατίθενται έως και πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ.

 

Όσοι Συνεταίροι επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου, καλείστε να το δηλώσετε εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, υπογράφοντας και αποστέλλοντας νομίμως τη συνημμένη αίτηση. Ο κατάλογος των υποψηφίων για τη νέα τριετή διοίκηση και τον έλεγχο του ΣΕΠΠΠ θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

 

Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων είναι η έδρα του ΣΕΠΠΠ (Μάρνη 56 – 104 37 Αθήνα).

 

Αίτηση υποψηφιότητας για ΔΣ ή ΕΣ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το ν. 1667/1986 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού μας, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους εάν πρόκειται για εταιρίες.

 

Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

1.       τη συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα (υπογεγραμμένη από το Μέλος που εκπροσωπεί).

2.      αποδεικτικό της συγγένειάς τους (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ  ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3.      φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

Δήλωση – πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ