ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ 9η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

 

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2017

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 2/19.02.2017 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του αστικού συνεταιρισμού Επαγγελματίες Πράκτορες Παιχνιδιών Πρόγνωσης (ΣΕΠΠΠ) προσκαλεί τα Μέλη του στην 9η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 στην Αθήνα στις 3:00 το μεσημέρι, στο «Μικρό Χρηματιστήριο» επί της οδού Πεσμαζόγλου 1 & Σταδίου, με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την Κυριακή 23 Απριλίου 2017, στις 3:00 το μεσημέρι ακριβώς, στο «Μικρό Χρηματιστήριο» επί της οδού Πεσμαζόγλου 1 & Σταδίου (δίπλα στο παλιό Χρηματιστήριο της Σοφοκλέους), οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

15:00 – 15:15 

Έλεγχος Απαρτίας.

 

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

 

Εγγραφή νέων Μελών (χρήση 2016) και νομιμοποίηση συμμετοχής στις εργασίες. Προσέλευση νέων Μελών.

 

15:15 - 15:30

Εναρκτήρια Ομιλία και εισηγήσεις του Δ.Σ. του ΣΕΠΠΠ στη Γ.Σ.

 

15:30 - 16:15

Χαιρετισμοί Στελεχών Εθνικής Τράπεζας. Παρουσίαση σχεδίου επέκτασης συνεργασίας ΣΕΠΠΠ & ΕΤΕ – εμπλουτισμός υπηρεσίας πληρωμών με νέες εταιρίες και νέα μέσα πληρωμής (κάρτες).

 

16:15 - 16:45

Διάλειμμα μεσημεριανού μπουφέ.

 

16:45  

Έναρξη εργασιών Γ.Σ.

 

Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις προβλεπόμενες ψηφοφορίες της συνέλευσης.

 

16:45–17:15

Διοικητικός Απολογισμός: υποβολή διαχειριστικών πράξεων & ενεργειών Διοίκησης προς έγκριση από το σώμα.

 

17:15 – 17:45

Οικονομικός Απολογισμός: υποβολή ισολογισμού της 31.12.2016 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έγκριση, Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου, Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2017 έως 31.12.2017.

 

17:45 – 18:00  

Λύση συμβάσεων με παρόχους & επιστροφή εγγυήσεων στα ενεργά Μέλη.

 

Αποζημίωση χρόνου απασχόλησης μελών Εποπτικού Συμβουλίου.

 

18:00 – 18:45

Η θέση και η ενδυνάμωση του ΣΕΠΠΠ απέναντι στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Διευκρίνιση ρήτρας αποκλειστικότητας σε συμβάσεις Μελών.           

 

 

18:45 – 19:00  

Διεξαγωγή μυστικών ψηφοφοριών Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.

 

19:15  

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.

 

 

Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

η Πρόεδρος Τζαμπαζλή Αναστασία

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως, εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

 

1.      το συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου (υπογεγραμμένη από το Μέλος που εκπροσωπεί).

2.      αποδεικτικό της συγγένειάς τους (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ  ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3.    φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

Το κείμενο για την πληρεξουσιότητα διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Δήλωση – πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου