ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ 8η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Προς: Όλους τους Μετόχους Μέλη  

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 2/26.02.2016 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του αστικού συνεταιρισμού Επαγγελματίες Πράκτορες Παιχνιδιών Πρόγνωσης (ΣΕΠΠΠ) προσκαλεί τα Μέλη του στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη στις 12:00 το μεσημέρι, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΘ) επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 27 στον 1ο όροφο, προς ανασκόπηση και έγκριση των πεπραγμένων της προηγούμενης χρήσης του 2015, καθώς και προς λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την επόμενη.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, τη Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη και ώρα 12:00 το μεσημέρι ακριβώς, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 27 στον 1ο όροφο, οπότε θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Πρόγραμμα εργασιών & θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

12:00 – 12:15

Έλεγχος Απαρτίας.

 

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

 

Εγγραφή νέων Μελών (χρήση 2015) και νομιμοποίηση συμμετοχής στις εργασίες - προσέλευση νέων Μελών.

 

Εκλογή μελών εφορευτικών επιτροπών για τις προβλεπόμενες ψηφοφορίες της συνέλευσης.

 

12:15

Έναρξη εργασιών

 

12:15 – 13:00

Διοικητικός Απολογισμός: υποβολή διαχειριστικών πράξεων & ενεργειών Διοίκησης προς έγκριση από το σώμα.

 

13:00 – 13:45

Οικονομικός Απολογισμός: υποβολή ισολογισμού της 31.12.2015 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έγκριση, επιστροφή συνεταιριστικών μερίδων σε αποχωρήσαντα Μέλη, απολογισμός επιστροφών εγγυήσεων συμμετοχής.

 

Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου. Αποζημίωση χρόνου απασχόλησης μελών Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση από 1.01.2016 έως 31.12.2016.

 

13:45 – 14:15

Διεξαγωγή μυστικών ψηφοφοριών Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.

 

14:15 – 14:30

Σύντομο διάλειμμα – μπουφές

 

14:30

Επανέναρξη εργασιών

 

14:30 – 14:45

Προσθήκη κωδικών οικονομικής δραστηριότητας για τη μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

14:45 – 15:30

Η αγορά πληρωμών και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πληρωμές με κάρτες. Εξουσιοδοτήσεις σύναψης συμφωνιών για νέες συνεργασίες και συνεπαγόμενες αποφάσεις.

 

15:30 – 16:00

Η θέση του Συνεταιρισμού στον ανταγωνισμό της εξόφλησης λογαριασμών. Η προβολή και η υποστήριξη της εικόνας του.

 

16:00

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.

 

                                                                     Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ

Τζαμπαζλή Αναστασία

Πρόεδρος

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού έχουν όλοι οι μέτοχοι Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως, εάν είναι φυσικά πρόσωπα ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν πρόκειται για εταιρίες. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ως αντιπρόσωπο αυστηρά συγγενή εξ αίματος Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ο οποίος θα έχει μόνο δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου.

 

Στην περίπτωση αυτή το Μέλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ΣΕΠΠΠ για την πρόθεση παράστασης μέσω αντιπροσώπου, ενώ ο ίδιος ο αντιπρόσωπος για να εισέλθει και να παραμείνει στον χώρο της συνεδρίασης θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει κατά την προσέλευσή του, τα κάτωθι:

 

1.   το συνημμένη ειδική Δήλωση – Πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου (υπογεγραμμένη από το Μέλος που εκπροσωπεί).

2.   αποδεικτικό της συγγένειάς τους (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ  ή τις υπηρεσίες Δημοτολογίου).

3.   φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αντιπροσώπου).

 

Το κείμενο για την πληρεξουσιότητα διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Δήλωση – πληρεξουσιότητα ορισμού Αντιπροσώπου