Πρόσκληση Μελών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 Η τακτική Γενική Συνέλευση για την ανασκόπηση και τον έλεγχο των ετήσιων πεπραγμένων συγκαλείται φέτος την 2α Μαρτίου 2014 στην Αθήνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Πρόσκλησης που δημοσιεύεται κατωτέρω και με δυνατότητα δύο επαναληπτικών συγκλήσεων, όπως ορίζουν ο νόμος περί αστικών συνεταιρισμών και το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π..

 

Σε κάθε περίπτωση εάν δεν επιτευχθούν οι δύο πρώτες απαρτίες, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή 16 Μαρτίου, καθώς την επόμενη ημέρα λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, οπότε πιθανολογείται μεγαλύτερη συμμετοχή λόγω περιορισμού των διπλών εξόδων προσέλευσης των Μελών από όλη την Ελλάδα που είναι ταυτόχρονα και αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία.
 

Τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης και σε περίπτωση εταιρίας δια του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή τους. Εάν κάποιο Μέλος αδυνατεί να παραβρεθεί ο ίδιος, προβλέπεται μεν η παράσταση με αντιπρόσωπο, αυστηρά συγγενή Α’ ή Β’ βαθμού, ο οποίος θα έχει δικαίωμα λόγου, όμως δε θα έχει δικαίωμα ψήφου.

 
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν η ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής (αυτοπροσώπως ή όχι, κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο, ημέρες διαμονής, στελέχωση ομάδων υποδοχής και βοήθειας στη ΓΣ), καθώς και το ειδικό έγγραφο – Εξουσιοδότηση που θα πρέπει να προσκομίσουν τα Μέλη σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παράστασης.
 
Ακολουθεί η Πρόσκληση με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία θα αποσταλεί και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των εγγεγραμμένων Μελών.
 
 
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2014
 
 
Προς: όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Καλείστε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιχνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο TITANIAεπί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 52 στις 13:00 το μεσημέρι. Κατά το άρθρο 12 του Καταστατικού, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την 16η  Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, οπότε και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
13:00 – 13:45  Έλεγχος Απαρτίας
                        Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
                        Εγγραφή νέων Μελών (χρήση 2013) και νομιμοποίηση συμμετοχής τους στις εργασίες της Γ.Σ
                        Προσέλευση στην αίθουσα των νέων Μελών.
                        Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις ψηφοφορίες
 
13:45 – 14:00  Εναρκτήρια ομιλία Προέδρου Δ.Σ. Σ.Ε.Π.Π.Π.
 

14:00 – 15:00   Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

                         Παρουσίαση και κατάθεση προτάσεων συνεργασίας στον Σ.Ε.Π.Π.Π. και τα Μέλη

15:00 – 15:30   Διάλειμμα γνωριμίας Μελών – Μεσημεριανός μπουφές.
 
15:30               Έναρξη εργασιών
 
15:30 – 17:00  Διοικητικός Απολογισμός
                        Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
                        Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών
                         Επιλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση.
                         Οικονομικός Απολογισμός
                         Ψηφοφορίες & ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 
17:00 - 18:30 Οι δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Π.Π. γενικά. Παρεχόμενες και νέες.
                        1. αναβάθμιση υποδομών και έδρας
                        2. προμηθευτικά προγράμματα για τα Μέλη
                        3. υπηρεσίες προς εταιρίες & οργανισμούς
                        3. τιμολογιακή και εν γένει εμπορική πολιτική
                        4. ανάπτυξη δικτύου, ανενεργά Μέλη & εσωτερικός ανταγωνισμός
                        5. Στοχοθεσία & χάραξη πολιτικής
 
18:30               Λήξη εργασιών.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Η Πρόεδρος
 
Αναστασία Τζαμπαζλή