ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΠΠΠ & ΜΕΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
& ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΟΥΣ & ΣΕΠΠΠ